Esbjerg Havn: Afgørelse vedrørende slutdepot for havneslam - overgang til passiv drift

04-03-2009

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Esbjerg Havn´s slutdepot for havneslam kan overgå til passiv drift. Klagefrist den 1. april 2009.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Esbjerg Havn´s slutdepot for havneslam kan overgå til passiv drift.

Se afgørelsen her.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Esbjerg Havns slutdepot for havnesediment kan overgå til passiv drift.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af Esbjerg Havns egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget af Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 1. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares af Miljøcenter Odense på telefon: 7254 4500 eller  e-post: .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen

Klagefrist den 1. april 2009.