DONG Energy Power A/S – Kollund Deponi: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

18-03-2009

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kollund Deponi kan foretage midlertidig oplagring af kulflyveaske på det eksisterende depot I første halvdel af 2009, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 15. april 2009.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kollund Deponi kan foretage midlertidig oplagring af kulflyveaske på det eksisterende depot I første halvdel af 2009, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse

Den kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72544500 eller e-post .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Oden-se SØ, eller senest den 15. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.