Slagteriet Brørup A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

11-03-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for det samlede reviderede projekt, og at tilladelse til bygge- og anlægsarbejde.
Klagefrister 8. april 2009.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for det samlede reviderede projekt: udvidelse af slagtekapaciteten, udbygning af forrenseanlæg, etablering af skorsten samt ændring af driftstid på Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klageret
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 8. april 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Her kan du se:
Afgørelsen
VVM-sreeningsnotat

Eller få dem ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72544500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Slagteriet Brørup, Markedsvej 9, 6650 Brørup kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med en mindre udbygning af slagtergangen på i alt ca. 280 m2 og en udbygning af forrenseanlægget på ca. 110 m2, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Her kan du se:
Tilladelsen

Eller få den ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 72544500 eller .

Klageret
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, eller senest den 8. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.