Axellia Pharmaceuticals ApS, København S. Ansøgning om miljøgodkendelse samt tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

03-03-2009

Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, har søgt om miljøgodkendelse til flytning af tank samt tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejde inden miljøgodkendelse foreligger. Klagefrist: 31. marts 2009, kl. 16.00

Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, har søgt om miljøgodkendelse til flytning af tank samt tilladelse til at starte bygge- og anlægsarbejde inden miljøgodkendelse foreligger.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Miljøcenter Roskilde har endvidere truffet afgørelse om, at Axellia Pharmaceuticals ApS kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med flytning af den pågældende tank, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 47 eller .

Der kan klages til Miljøankenævnet over afgørelsen om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, eller senest den 31. marts 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret sender klagen videre til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.