I/S Reno-Nord - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

27-05-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst i 2009 kan forbrænde mere kreosotimprægneret træ (gamle jernbanesveller), uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Afgørelsen giver ikke mulighed for at brænde mere farligt affald i alt, men alene øge andelen af kreosotimprægneret træ. Reno-Nord kan herved afvikle eller reducere oplaget af kreosotimprægneret træ på Rærup Losseplads.

I/S Reno-Nord
Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst i 2009 kan forbrænde mere kreosotimprægneret træ (gamle jernbanesveller), uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Afgørelsen giver ikke mulighed for at brænde mere farligt affald i alt, men alene øge andelen af kreosotimprægneret træ. Reno-Nord kan herved afvikle eller reducere oplaget af kreosotimprægneret træ på Rærup Losseplads.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 82 48 eller .

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg eller .

Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklage-nævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.