Arla Foods amba, Kruså Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

20-05-2009

Arla Foods amba, Kruså Mejeri er meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt og miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg og udledning af renset spildevand til Flensborg Fjord. Klagefristen udløber den 17. juni 2009.

Miljøgodkendelse
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har givet Arla Foods amba, Kruså Mejeri, Åbenråvej 2A, 6340 Kruså miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg og udledning af renset spildevand til Flensborg Fjord.

I forbindelse med projektet etableres en ny spildevandsledning fra mejeriet til Flensborg Fjord.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 1000, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Etablering af renseanlæg og spildevandsledning samt udledning af renset spildevand fra Arla Foods amba, Kruså Mejeri, Åbenråvej 2A, 6340 Kruså.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklage-nævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 17. juni 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8474 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Miljøgodkendelsen

VVM-afgørelsen

VVM-screeningsnotat