I/S Amagerforbrænding. Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder

12-05-2009

Miljøcenter Roskilde tillader I/S Amagerforbrænding, at påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af propangasforsynede støttebrændere med tilhørende gasoplag på ca. 49 tons.
Klagefrist 9. juni

I/S Amagerforbrænding har med brev af 30. april 2009 søgt om miljøgodkendelse til etablering af propangasforsynede støttebrændere med et gasoplag på ca. 49 tons. Virksomheden har samme dato, søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Afgørelse
Miljøcenter Roskilde tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 *), at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af propangasforsynede støttebrændere med tilhørende gasoplag på ca. 49 tons.

*) Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, Miljøcenteret efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær opmærksom på at virksomheden ikke må påbegynde driften før Miljøcenter Roskilde har meddelt miljøgodkendelse.

Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne.

Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladel-se til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at anlægget vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Miljøcenter Roskilde vurderer, at da ansøgningsmaterialet forholder sig til Københavns Brandvæsens beskrevne vilkår i tilladelse af 30. april og 21. april 2009, og Sikkerhedsstyrelsens beskrevne vilkår i brev af 30. april 2009, kan bygge og anlægsarbejde påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse.

Klagevejledning og offentliggørelse
Denne tilladelse vil blive annonceret i Amagerbladet tirsdag den 12. maj.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af
" ansøgeren
" enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
" kommunalbestyrelsen
" embedslægeinstitutionen
" landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
" lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøstyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller e-mail: . Klagen skal senest være modtaget den 9. juni kl.16.00.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forud-sætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.