Vattenfall, Amagerværket. Miljøgodkendelse til etablering af siloer

03-06-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Vattenfall, Amagerværket miljøgodkendelse til etablering af 2 nye siloer til opbevaring af biobrændsler til kraft-varme produktionen.
Klagefrist: 1. juli 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Vattenfall, Amagerværket miljøgodkendelse til etablering af 2 nye siloer til opbevaring af biobrændsler til kraft-varme produktionen.

Siloerne er cylinderformede med en højde på 34 m og en diameter på 35 m. og kan opbevare 2 x 13.000 tons biobrændsler. Siloerne bliver placeret øst for værket ved siden af de eksisterende siloer.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 30 eller e-mail: .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller e-mail: . Klagen skal være modtaget senest den 1. juli 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.