Haderslev Kraftvarmeværk: Afgørelse om ikke-VVM samt tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

10-06-2009

Indledning af miljøgodkendelse, afgørelse om ikke-VVM pligt samt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde. Klagefrist: 8. juli 2009.

Indledning til miljøgodkendelse
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse fra Haderslev Kraftvarmeværk, Dybkær 2, Marstrup 6100 Haderslev om etablering af et DeNOx-anlæg samt opgradering af værkets kapacitet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:

Miljøministeriet
Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Telf. 7254 4500 eller via e-post

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelse om ikke-VVM pligt
Miljøcenter Odense har afgjort at det ovenfor ansøgte projekt med etablering af DeNOx-anlæg samt opgradering af værkets kapacitet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra 10. juni 2009. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om at Haderslev Kraftvarmværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af et DeNOx-anlæg samt til opgradering af værkets kapacitet, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense. Klagen skal være modtaget senest den 8. juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Ikke-VVM afgørelsen samt screeningsnotat .
Afgørelse om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde