Danisco Grindsted: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

10-06-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, kan foretage vedligeholdelsesudskiftning af 10 lagertanke i tankgård med råvarer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 8. juli 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage vedligeholdelsesudskiftning af 10 lagertanke i tankgård med råvarer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 8. juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Se afgørelsen