Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri: Afgørelse om ikke godkendelsespligt samt ikke VVM-pligt

03-06-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri kan foretage: Opføre trappe, hæve et tag og opsætte tanke. Klagefrist: 1. juli 2009 kl. 16.00.

Ikke godkendelsespligt
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø kan foretage: Opførelse af udvendig trappe ved Bits & Pieces bygningen ud mod Kvaglundvej, hæve taget over det gamle blanderi, op i niveau med det øvrige tag og bygge fundament, til opsætning af 4 nye tanke på 250 m3, samt opsætte 3 af tankene uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 84 07 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 1.juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Odense har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ovenstående projekter på Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 1. juli 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Afgørelserne kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 84 07 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.


Se dokumenterne:
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt
VVM-afgørelse
VVM-screening