Novo Nordisk A/S, Gentofte. Revurdering af af miljøgodkendelse for varmecentral og afgørelse om ikke VVM-pligt

10-06-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen af varmecentralen hos Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte.
Klagefrist: 10. juli 2009, kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen af varmecentralen hos Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Revurderet miljøgodkendelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 10. juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) med baggrund i vilkårsændringerne på varmecentralen hos Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til ". Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 10. juli 2009 kl. 16.00.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder:
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8112 eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.