Nordic Sugar, Nakskov; Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt vedr. roejordsdepot

29-06-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til forsat deponering af roejord i to deponeringsenheder. Samtidig er er der truffet beslutning om ikke-VVM pligt.
Klagefrist: 27. juli 2009, kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøcenter Roskilde har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til forsat deponering af roejord i to deponeringsenheder, som var forudsat opfyldte juli 2009. Deponeringsenhederne er beliggende på Savnsø Vig.

Miljøcentret har ved samme lejlighed ved påbud ændret positivlisten for hvad der må deponeres på deponeringsanlægget.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 27. juli 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forbindelse med godkendelse af fortsat drift af to deponeringsenheder og ændring af positivlisten for deponeringsanlægget.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 27. juli 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.


Afgørelserne

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 55 eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.