Avedøreværket; Miljøgodkendelse til etablering af ny slaggegård

30-06-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om godkendelse til etablering af et nyt driftslager for slagge (bundaske) på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.
Klagefrist: 28. juli, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om godkendelse til etablering af et nyt driftslager for slagge (bundaske) på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. Godkendelsen indebærer, at der kan etableres et nyt, mere moderne driftslager ca. 65 m fra Kystholmen. Lageret har en længde på ca. 250 m og en bredde på ca. 25 m. I lageret vil der blive opmagasineret bundaske fra blok 1 og fra hovedkedlen på blok 2, inden der kan afsendes en passende mængde med skib. Bundasken er fugtig og vil ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Alligevel vil der blive opsat sprinkleranlæg i lageret.

Miljøgodkendelsen

Spørgsmål om godkendelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest tirsdag den 28. juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret.