Asnæsværket,Miljøgodkendelse til anvendelse af let olie som brændsel i blok 4

02-06-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, miljøgodkendelse til anvendelse af let olie (gasolie) som brændsel i Asnæsværkets blok 4. Klagefrist 30.juni kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, miljøgodkendelse til anvendelse af let olie som brændsel i Asnæsværkets blok 4. Denne blok har tidligere anvendt kul som brændsel. Blok 4 forventes fremover kun at få begrænset driftstid, idet blokken primært vil blive sat i drift ved svigt på et af de centrale kraftværker eller ved alvorlig mangel på elektricitet.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen kan rettes til Jørn L. Hansen på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail


Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være modtaget af Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller på mail: senest tirsdag den 30. juni 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.