I/S Amagerforbrænding. Miljøgodkendelse til etablering af propangasfyrede støttebrændere

23-06-2009

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering og drift af propangasfy-rede støttebrændere.
Klagefrist: 21. juli 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering og drift af propangasfyrede støttebrændere, der omfatter et gasoplag på ca. 49 tons propangas. Støttebrænderne skal anvendes i de 4 affaldsforbrændingsovne for at forbedre luftemissionerne fra forbrænding af affald.

Afgørelsen

Bilag 1

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 30 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 21. juli inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.