Stena Jern & Metal A/S, Roskilde; Miljøgodkendelse til aflæsning af metalskrot på søn- og helligdage

01-07-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Stena Jern & Metal A/S miljøgodkendelse til at modtage og aflæsse jern- og metalskrot, på søn- og helligedage samt udvidet driftstid for metalsorteringsanlægget.
Klagefrist: 29. juli 2009, kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøcenter Roskilde har givet Stena Jern & Metal A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til at modtage og aflæsse jern- og metalskrot, på søn- og helligedage samt udvidet driftstid for metalsorteringsanlægget.

Virksomheden har miljøgodkendelse til at modtage og aflæsse jern- og metalskrot samt opstakke materiale med mobilkran på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage fra kl. 7.00 til 14.00. Ændringen består i at Stena Jern & Metal A/S har fået miljøgodkendelse til at modtage og aflæsse jern- og metalskrot samt opstakke materiale på søn- og helligedage. Desuden giver godkendelsen tilladelse til drift af metalsorteringsanlægget alle ugens dage i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. juli 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forhold til miljøgodkendelsen til aflæsning af skrot på søn- og helligdage samt udvidet driftstid for metalsorteringsanlægget på Stena & Jern & Metal A/S, Navervej 19, Roskilde.

Afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 29. juli 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8112 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annon-ceringsdatoen.