Statoil, Kalundborg; Genopbygning af tank 1360 - afgørelse om ikke-godkendelsespligt

07-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statoil A/S, Raffinaderiet kan genopbygge tank 1360 med aluminiumsdome over indre flydetag, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 4. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Statoil A/S, Raffinaderiet kan genopbygge tank 1360 med aluminiumsdome over indre flydetag, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Opbygningen med dome betyder, at afdampningen af kulbrinter begrænses.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.