Renovationsselskabet ESØ 90 i/s Deponi og Affaldsbehandlingsanlæg - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser

14-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Renovationsselskabet ESØ 90 i/s Deponi og Affaldsbehandlingsanlæg, Vardevej 83, 6880 Tarm.


Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan og nedlukning af deponi samt revurderet miljøgodkendelserne for Renovationsselskabet ESØ 90 i/s Deponi og Affaldsbehandlingsanlæg, Vardevej 83, 6880 Tarm.

Afgørelsen omfatter dels vilkår for nedlukning af deponeringsanlægget dels revurdering af vilkår for de øvrige aktiviteter på affaldsbehandlingsanlægget, der fortsætter. Miljøcentret har sammenskrevet miljøgodkendelser og tillægsgodkendelser givet i perioden 1979-2006 og revideret vilkårene, så de er mere tidssvarende.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: den 11. august  2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet veden domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.