pK Chemicals A/S, Køge; Miljøgodkendelse til ændrede produkter er ikke nødvendig og ikke VVM-pligtig.

15-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at pK Chemicals A/S, Køben-havnsvej 140, 4600 Køge. kan producere produkterne PSC10, CM dextran 5 og 10 samt TopCoat-OneCoat og PreCoat-OneCoat, uden at der medde-les særskilt miljøgodkendelse hertil. Det ansøgte kan produceres i henhold til allerede miljøgodkendte produktioner.
Klagefrist: 12. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge. kan producere produkterne PSC10, CM dextran 5 og 10 samt TopCoat-OneCoat og PreCoat-OneCoat, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Det ansøgte kan produceres i henhold til allerede miljøgodkendte produktioner.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modta-get senest den 12. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forbindelse de nævnte produktioner.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 12. august 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Afgørelserne

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 48 eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annon-ceringsdatoen.