Kommunekemi a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

14-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommune-kemi, Nyborg kan foretage indbygning af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af grubeaffald på forbrændingsanlæggene. Klagefrist: 11. august 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommune-kemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan foretage indbygning af fødesiloer til kontinuerlig indfødning af grubeaffald på forbrændingsanlæggene, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. august 2009 kl. 16.00. Bemærk efter 1. august er post-adressen C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse