Affaldsregion Nord I/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

08-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelsen for Dybdal Losseplads, Ribevej 9B, Vojens. Revurderingen omhandler overvågning af grundvand, overfladevand og lossepladsgas. Klagefrist: 5. august 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelsen for Dybdal Losseplads, Ribevej 9B, Vojens. Revurderingen omhandler overvågning af grundvand, overfladevand og lossepladsgas.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder, eller fås ved henvendelse til miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72544500, eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. august kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen