Vattenfall A/S Nordjyllandsværket - Nyt afsvovlingsanlæg er ikke VVM-pligtigt

08-07-2009

Vattenfall A/S har anmeldt projekt vedr. renovering og opførelse af nyt afsvovlingsanlæg på Nordjyllandsværkets blok 2. Projektet er ikke VVM-pligtigt.

Vattenfall A/S har til Miljøcenter Århus anmeldt projekt vedrørende renovering og opførelse af nyt afsvovlingsanlæg på Nordjyllandsværkets blok 2. Det nye afsvovlingsanlæg erstatter afsvovlingsdelen i det nuværende kombinerede afsvovlings- og DeNOx-anlæg, der blev idriftsat i 1991.

Miljøcenter Århus har afgjort, at det anmeldte projekt ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se anmeldelsen og Miljøcenter Århus´ afgørelse på www.blst.dk eller få dem ved henvendelse til Miljøcenter Århus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Afgørelse om ikke VVM-pligt
- Screeningsnotat

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 5. august 2009.

Klager skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 8. januar 2010.

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Plan- og virksomhedsområdet
Tlf.: 72 54 05 00
e-post: .dk">.dk