Jernstøberiet Danis A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

08-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Jernstøberiet Dania A/S, Markedsvej 21, 9600 Aars, kan etablere en ny hot box kerne-skyder uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Jernstøberiet Dania A/S, Markedsvej 21, 9600 Aars, kan etablere en ny hot box kerneskyder uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Jernstøberiet Dania - Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den 5. august 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.