Jernstøberi i Borup: Afgørelse om ikke-VVM pligt

29-07-2009

Miljøcenter Roskilde har afgjort at etableringen af jernstøberi ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirk-ning på miljøet.
Klagefrist 26. august 2009, kl. 16.00

Rådgivende Ingeniører Lemming & Eriksson har på vegne af Jane Wolf-Pedersen den 2. juli 2009 anmeldt et projekt til etablering af et jernstøberi i eksisterende bygninger på Bækgårdsvej 58 i industrikvarteret i Borup, Køge Kommune.

Miljøcenter Roskilde har afgjort at etableringen af jernstøberiet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2). Der vil senere blive taget stilling til spørgsmålet om godkendelse af projektet i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Anmeldelsen

Afgørelse

Spørgsmål om afgørelsen, yderligere oplysninger om projektet eller henvendelse om at få afgørelsen tilsendt besvares på 72 54 80 46 eller

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets="afgørelse" kan="indbringes" for="domstolene" inden="6" måneder="fra" i="dag.