Arla Foods amba Hoco - Afgørelse om revurdering af miljøgodkendeles samt godkendelse af olietank

08-07-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro.
Samtidig er meddelt miljøgodkendelse af olietank.


Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Miljøcenter Århus har sammen med ovenstående revurdering miljøgodkendt en 50 m3 overjordisk olietank. Tanken skal anvendes til gasolie.

- Arla Foods amba Hoco - afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 04
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: .
Klagen skal være modtaget senest den 5. august 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.