DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk; Afgørelse om revurdring af miljøgodkendelser

15-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om revurdering af samtlige miljøgodkendelser, som Roskilde Amt i sin tid har meddelt til Køge Kraftvarmeværk.
Klagefrist; 12. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om revurdering af samtlige miljøgodkendelser, som Roskilde Amt i sin tid har meddelt til Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge (kedelanlæg 7 og 8). Den reviderede miljøgodkendelse træder i kraft den 1. september 2009, hvorefter alle tidligere godkendelser bortfalder.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt godkendelsen besvares på tlf. nr.: 72 54 80 99 eller e-mail

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller senest onsdag den 12. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret.