Arla Foods, Danmark Protein - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

17-07-2009

Arla Foods, Danmarks Protein, Sønderupvej 26, Videbæk, kan foretage udvidelse af kølekapaciteten i isvandsanlægget, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 12. august 2009

Afgørelse om ikke godkendelsespligt:
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk kan foretage udvidelse af kølekapaciteten i isvandsanlægget, herunder opstilling af ny kølekondensator og forhøjelse af to vandtanke, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til :
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-post
Klagen skal være modtaget senest den 12. august 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt:
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af kølekapaciteten på Arla Foods, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk.

- Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 12. august 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 43
eller

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.