Axellia Pharmaceuticals ApS, København S. Miljøgodkendelse til etablering af udendørs fermentattank

14-07-2009

Miljøcenter Roskilde har meddelt Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering af tankanlæg på 16 m3 opsat på virksomhedens areal.
Klagefrist: 11. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har meddelt Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af tankanlæg på 16 m3 opsat på virksomhedens areal.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8129 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. august 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen