I/S Amagerforbrænding, København S; Opstilling af mindre anlæg til forsøg med produktion af gas produceret på træflis

07-07-2009

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Amagerforbrænding kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 4. august 2009, kl. 16.00

I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, har søgt om miljøgodkendelse til opstilling af mindre anlæg til forsøg med produktion og energiudnyttelse af gas produceret på træflis. Anlægget vil bestå af en container til opbevaring af træflis, ca. 1 m3 tank til produktion af gas, en motor til el- og varmeproduktion samt en mindre olietank. Luftemissioner fra motor og overskudsgas vil blive ventileret gennem en 7,5 m høj skorsten. Amager-forbrænding har desuden søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse.

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Amagerforbrænding kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Ønske om at få tilsendt ansøgningsmaterialet, samt øvrige spørgsmål stilles til .

Ansøgningsmaterialet kan også downloades herunder:

Miljøansøgning

Oversigtstegning med situationsplan

Oversigtstegning med plan

Oversigtstegning med snit og opstalt

OML beregning

Enhver har ret til at kommentere ansøgningsmaterialet inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen om igangsættelse af bygge- og anlægsarbejde inden der er meddelt miljøgodkendelse. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 4. august 2009, kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen