TREFOR A/S: Afgørelse om ikke miljøgodkendelsespligt til opstilling af brinttank

14-01-2009

Afgørelse om ikke miljøgodkendelsespligt til opstilling af brinttank

Afgørelse om ikke miljøgodkendelsespligt til opstilling af brinttank
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har afgjort, at TREFOR A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding ikke er miljøgodkendelsespligtig i forbindelse med ansøgning om etablering af demonstrationsanlæg til fremstilling og opbevaring af brint.

Ud fra de foreliggende oplysninger om projektets størrelse og art samt vurderingen af, at projektet ikke vil medføre forurening af væsentlig karakter, vurderer Miljøcenter Odense at projektet falder under bagatelgrænsen for, hvad der kræves i en miljøgodkendelse.

Det er endvidere vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Kort om projektet
Formålet med projektet er at få driftserfaringer med udnyttelsen af brint som energibuffer samt at give borgerne i Kolding og omegn indblik i, hvad teknologien indebærer og kan bruges til.

Erfaringer med dette anlæg skal danne basis for et større projekt, hvor brintfyrede kraftvarmeværker vil levere strøm og varme til evt. et mindre bysamfund.

Fra et solcelleanlæg, som opsættes på TREFOR tages  'overskuds-strømmen' og ledes til et elektrolyseanlæg, som ved hjælp af elektrisk strøm spalter vand til brint og ilt.

Klageadgang
Denne afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt  annonceres i Kolding Ugeavis den 14. januar 2009.

Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 og
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense eller . Klagen skal senest være modtaget den 11. februar 2009 kl. 16.00.