Kommunekemis specialdepot ved Klintholm: Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse

28-01-2009

Sikkerhedsstillelse for etape 6.2 for Kommunekemi a/s specialdepot ved Klintholm. Etablering og drift af etape 6.2 på Kommunekemis specialdepot ved Klintholm, er miljøgodkendt ved afgørelse af 7. oktober 2008.

Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har fastlagt sikkerhedsstillelse for etape 6.2 for Kommunekemi a/s specialdepot ved Klintholm

Etablering og drift af ovennævnte etape 6.2 på Kommunekemis specialdepot ved Klintholm, er miljøgodkendt ved afgørelse af 7. oktober 2008. Denne miljøgodkendelse fastlægger alene størrelsen af sikkerhedsstillelsen for det affald, der skal deponeres på etapen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 25. februar 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.