Dansk Shell, Fredericia, blanding af Bioethanol i benzin: Ikke VVM-pligtigt

26-02-2009

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at etablering og drift af udstyr til modtagelse, oplagring og tilblanding af bio-ethanol i benzin ikke kræver udarbejdelse af VVM jævnfør VVM-bekendtgørelsen. Klagefrist 26. marts 2009

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at etablering og drift af udstyr til modtagelse, oplagring og tilblanding af bio-ethanol i benzin ikke kræver udarbejdelse af VVM jævnfør VVM-bekendtgørelsen.

Klage over afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM, skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være indgivet senest 26. marts 200.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

Miljøcenter Odense har tillige truffet afgørelse om, at bygge- og anlægsarbejder må påbegyndes inden der foreligger en miljøgodkendelse af projektet.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 26. marts 2009.

Afgørelserne kan i deres fulde ordlyd ses her:

Afgørelse

Dispensation

VVM-screening

Nærmere oplysninger kan også fås på tlf. 7254 4500 eller e-mail

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen."