Dansk Overflade Teknik A/S, Køge. Miljøgodkendelse

11-02-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, 4600 Køge miljøgodkendelse til afkast af ubehandlet luft fra syrehallen gennem en eksisterende 13,5 m høj skorsten. Klagefrist: 11. marts 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, 4600 Køge miljøgodkendelse til afkast af ubehandlet luft fra syrehallen gennem en eksisterende 13,5 m høj skorsten.

Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af 14. december 2006 med senere ændringer.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 11. marts 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøcenter Roskilde har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til: . Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 11. marts 2009.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Miljøgodkendelse og VVM-afgørelse

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.