DONG Svanemølleværket, København Ø. Revurdering af miljøgodkendelse

02-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelse af Svanemølleværket Blok 7, Lautrupsgade 1, 2100 København Ø.
Ved revurderingen har miljøcentret revideret miljøgodkendelsens vilkår om luftforurening, så de er tidssvarende. Svanemølleværket skal ved løbende målinger af røgens indhold af forurenende stoffer kontrollere, at vilkårene overholdes (egenkontrol). Måleresultater skal indsendes til Miljøcenter Roskilde.
Klagefrist: 30. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelse af Svanemølleværket Blok 7, Lautrupsgade 1, 2100 København Ø.

Ved revurderingen har miljøcentret revideret miljøgodkendelsens vilkår om luftforurening, så de er tidssvarende. Svanemølleværket skal ved løbende målinger af røgens indhold af forurenende stoffer kontrollere, at vilkårene overholdes (egenkontrol). Måleresultater skal indsendes til Miljøcenter Roskilde.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på telefon 72 54 80 47 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller til . Klagen skal være modtaget senest den 30. december 2009. kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.