Dong Energy, Studstrupværkets blok 3: 100% biomassefyring er ikke VVM-pligtig

16-12-2009

Dong Energy har den 17. december 2008 anmeldt et projekt med 100 % biomassefyring på Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.
Klagefristen udløber: 13. januar 2010

Dong Energy har den 17. december 2008 anmeldt et projekt med 100 % biomassefyring på Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.

Miljøcenter Århus har afgjort, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, § 3, stk.2.

Anlægget placeres på Studstrupværkets eksisterende areal, hvor der opføres to nye siloer til henholdsvis træpiller og bioaske samt eventuelt en bygning til nye møller til formaling af træpiller. Der skal desuden foretages mindre ombygninger på værket samt etableres nye transportbånd til brændslerne samt en ny lossetragt på værkets havnekaj.

- Afgørelse
- Screening
- Anmeldelse

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 13. januar 2010.

Klage skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 16. juni 2010.

Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1
Tlf.: 72 54 05 00
E-mail: