DONG naturgaslager , Stenlille. Miljøgodkendelse

09-12-2009

Miljøcenter Roskilde har givet DONGs naturgaslager ved Stenlille miljøgodkendelse til etablering af en 4. kompressor til nedpumpning af naturgas i undergrunden.
Klagefrist: 6. januar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet DONGs naturgaslager ved Stenlille miljøgodkendelse til etablering af en 4. kompressor  til nedpumpning af naturgas i undergrunden.

Formålet med kompressoren er at øge den hastighed, hvormed der kan nedpumpes naturgas. Der er ikke med godkendelsen givet tilladelse til at øge lagerkapaciteten. Der er inden meddelelse af miljøgodkendelsen gennemført  VVM og vurdering af risikoforholdene  for kompressoren.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse  om at få tilsendt afgørelsen besvares på
7254 8141 / 7254 6500 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse  med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98
– 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade  7-9, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget  senest den 6. januar 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.