Saint-Gobain Isover a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

15-12-2009

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4 i Vamdrup kan foretage en ændring af deres luftafkast fra smelteovnen, der indebærer, at et støvfilter nedtages, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 12. jan. 2010.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4 i Vamdrup kan foretage en ændring af deres luftafkast fra smelteovnen, der indebærer, at et støvfilter nedtages, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse