Kommunekemi a/s, Nyborg: Revurdering af miljøgodkendelser

15-12-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet følgende miljøgodkendelser:Tromletømningsanlæg V (fast affald) og KaSa og Inspektion (hal til håndtering af div. affaldstyper). Klagefrist: 12. januar 2010.

Afgørelser på Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg
Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet følgende miljøgodkendelser:
- Tromletømningsanlæg V (fast affald)
- KaSa og Inspektion (hal til håndtering af div. affaldstyper)

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Endvidere er meddelt følgende miljøgodkendelse:
- Modtagehal II (emballeret affald)
Desuden er der meddelt følgende afgørelse om ikke godkendelsespligt:
- Ny buffertank til processpildevand
- Optimering af driftsforhold på Tromletømningsanlæg IV

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen mv. kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ny buffertank på Uorganisk anlæg

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for optimering af driftsforhold ved fjernelse af fastkørt affald i shredder på Tromletømningsanlæg IV

Miljøgodkendelse af modtagehal II

Revision af Tromletømningsanlæg IV

Revision KaSa og inspektion