Odense Nord Miljøcenter: Afgørelse om revurdering af deponeringsanlæggets indretning og drift

25-12-2009

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for deponeringsanlæggets indretning og drift. Klagefrist: 22. januar 2010.

Miljøcenter Odense har revurderet miljøgodkendelserne for deponeringsanlæggets indretning og drift.

Der er truffet afgørelse vedrørende drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsenheder.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af deponeringsanlæggets egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.


Afgørelse

Bilag 1 til 7

Bilag 8 til 14

Bilag 15, del I

Bilag 15, del II