Koppers A/S: Afgørelse om Ikke-VVM-pligt

01-12-2009

Miljøcenter Odense har afgjort at ny incinerator til varmeproduktion samt afbrænding af quenchgas på Koppers er ikke VVM-pligtig. Klagefrist: 29. dec. 2009.

Koppers A/S har den 1. april 2009 og med supplerende oplysninger den 24. november til Miljøcenter Odense anmeldt en ny incinerator til varmeproduktion samt afbrænding af quenchgas på Koppers Denmark A/S, Avernakke, 5800 Nyborg.

Miljøcenter Odense har afgjort at incineratoren ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se anmeldelsen og Miljøcenter Odenses afgørelse herunder eller få dem ved henvendelse til Miljøcenter Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Miljøcenter Odense , C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, Tlf.: 72 54 45 00. e-post: .

Afgørelse

Anmeldelse: Screeningsnotat , screeningsskema