Kommunekemis Deponeringsanlæg ved Klintholm: Afgørelse om nedlukning

19-12-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets miljøgodkendelser. Klagefrist: 18. jan. 2010.

Kommunekemis Deponeringsanlæg ved Klintholm

Afgørelse om nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæggets etaper 1-3 og 6.1, samt efterbehandling af etape 4 og 5.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets miljøgodkendelser for ovennævnte enheder.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af deponeringsanlæggets egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse, del 1

Afgørelse, del 2