Fredericia Kommunes Deponi: Afgørelse om revurdering af deponeringsanlæggets indretning og drift

16-12-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelsen for Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia. Klagefrist: 13. januar 2010.

Miljøcenter Odense, har revurderet miljøgodkendelsen for Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia.

I afgørelsen er der stillet vilkår til deponiets fortsatte drift, nedlukning og efterbehandling med henblik på at sikre omgivelserne mod fremtidig forurening.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse (ude bilag)

Bilag A til G (2,0 MB)

Bilag H til J (1,4 MB)

Bilag K, del 1 (1,9 MB)

Bilag K, del 2 (8,8 MB)