Dalum Papir, Odense: Revurdering og sammenskrivning af alle virksomhedens miljøgodkendelser

09-12-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet virksomhedens ældre miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle. Klagefrist: 6. januar 2010.

Miljøcenter Odense, har revurderet Dalum papir A/S, Dalumvej 116, 5220 Odense SV's ældre miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle.

Miljøcenter Odense har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og derfor stadig omfattet af retsbeskyttelse.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens akter. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse

Bilag:

Bilag A: Ansøgninger
Bilag A, Del 1 (pdf 5,3 MB)
Bilag A, Del 2 (pdf 5,7 MB)
Bilag A, Del 3 (pdf 1,2 MB)

Bilag B (pdf 1,7 MB) Beliggenhedsplan

Bilag C (pdf 1,9 MB) Placeringer

Bilag D (pdf 0,1 MB) Vilkårsoversigt

Bilag E (pdf 0,1 MB) Vilkår for overjordiske tanke

Bilag F (pdf 0,2 MB) Vilkår for spildevand

Bilag G (pdf 0,1 MB) Liste over sagens akter

Bilag H (pdf 0,4 MB) Vidensblad

Bilag I (pdf 5,4 MB) Vandindvindingstilladelser