Ærø Kommunes Losseplads: Afgørelse om omlastestation til forbrænding

21-12-2009

Miljøcenter Odense har meddelt Ærø Kommune et påbud om ændring af et vilkår i gældende miljøgodkendelse til Omlastestation til forbrændingsegnet affald på Ærø Kommunes Losseplads. Klagefrist: 18. jan. 2010.

Påbud om vilkårsændring
Miljøcenter Odense har meddelt Ærø Kommune et påbud om ændring af et vilkår i gældende miljøgodkendelse til Omlastestation til forbrændingsegnet affald på Ærø Kommunes Losseplads. Vilkårsændringen betyder, at omlastestationen kan drives videre efter, at der ophøres med deponering af affald på lossepladsen pr. 1. januar 2010.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller den 18. januar 2010 inden kl.  16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen kan rettes på tlf. 72 54 84 92.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse