NOVO Nordisk, Måløv. Revurdering af miljøgodkendelse

01-12-2009

Miljøcenter Roskilde, har revurderet miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, 2760 Måløv.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.
Klagefrist: 29. december 2009, kl 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Park, 2760 Måløv.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcentret har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. nr. 7254 8120 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 7254 6500 eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen