Læsø Affaldsbehandlingsanlæg - Afgørelse om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelse

09-12-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangs-plan samt revurderet vilkår for deponeringsanlægget på Læsø Affaldsbe-handlingsanlæg, Kokvadgårdsvej 5, 9940 Læsø.
Klagefristen udløber: 6. ´januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har meddelt afgørelse om overgangsplan samt revurderet vilkår for deponeringsanlægget på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, Kokvadgårdsvej 5, 9940 Læsø.

Afgørelsen omfatter dels påbud om nedlukning af deponeringsanlægget, dels revurdering af vilkår for nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlægget.

- Afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 05 00
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet,
MiljøcenterÅrhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010, kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.