Depot ved Kruusesminde, Korsør. Revurdering af miljøgodkendelse

01-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Depot ved Kruusesminde, Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør.
Depot ved Kruusesminde må ikke fremover modtage affald til deponering og skal derfor nedlukkes i henhold til vilkår i Miljøcentrets afgørelse.
Klagefrist 29 december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelserne for Depot ved Kruusesminde, Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør.

Depot ved Kruusesminde må ikke fremover modtage affald til deponering og skal derfor nedlukkes i henhold til vilkår i Miljøcentrets afgørelse.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8095 eller

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. december kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.