I/S Kavo Energien, Slagelse. Revurdering af miljøgodkendelse

09-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelse for I/S Kavo Energien, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse.
Revurderingen omfatter forbrændingsanlægget med hjælpeanlæg i form af affaldssilo, olietankanlæg, ammoniaktankanlæg, oplag af slagger mm. For-brændingsanlæggets vilkår for luftemissioner er ligeledes revurderet.
Klagefrist: 6. januar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelse for I/S Kavo Energien, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse.

Revurderingen omfatter forbrændingsanlægget med hjælpeanlæg i form af affaldssilo, olietankanlæg, ammoniaktankanlæg, oplag af slagger mm. Forbrændingsanlæggets vilkår for luftemissioner er ligeledes revurderet.

Afgørelsen

Miljøteknisk beskrivelse

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72548130 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.