Holbæk Havbundssedimentdepot. Revurdering af miljøgodkendelse

09-12-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot. Depotet ligger på et inddæmmet areal i Holbæk Havn umiddelbart vest for lystbådehavnen.
Ved revurderingen er vilkårene for miljøgodkendelsen opdateret, så de er tidssvarende.
Klagefrist: 6. januar 2010, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot. Depotet ligger på et inddæmmet areal i Holbæk Havn umiddelbart vest for lystbådehavnen.

Ved revurderingen er vilkårene for miljøgodkendelsen opdateret, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 80 35 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.